Dé vacaturesite voor flexijobs in Vlaanderen | Plaats GRATIS vacatures

Gebruiksvoorwaarden

Onze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en de werking van onze website flexi-job.be, op de aangeboden opties en op de eventuele overeenkomsten die in dit kader werden aangegaan.

Door het gebruik van onze website, het plaatsen van vacatures, het registreren of het communiceren via onze site gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden. Onze voorwaarden worden regelmatig bijgewerkt. U kan de laatste versie hier steeds vinden op onze website.

We zijn een online platform met als doel het in contact brengen van werkzoekenden en werkgevers in het kader van de flexi-job regelgeving. Onze online diensten (plaatsen van vacatures) zijn betalend. Onze opties kunnen elke moment wijzigen, zowel qua prijs als qua aangeboden diensten.

De minimum leeftijd voor het gebruik van onze websites is 18 jaar.

Deze voorwaarden zijn geldig sinds 10 april 2019. Deze worden frequent aangepast en de laatste versie kan u hier steeds raadplegen.

De gebruiker aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

We hebben een transparant privacybeleid. U kan dit raadplegen onder het privacyhoofdstuk van onze website. Door uw registratie op onze website geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens bij te houden en te verwerken. Door registratie op onze site en het aanvaarden van onze voorwaarden gaat u akkoord dat wij uw e-mailadres mogen gebruiken om u nieuwsbrieven, aanbiedingen en andere mailings vanuit flexi-job.be toe te sturen.

Flexi-job.be is een concept van Cunning Plan met kantoor gelegen Gasthuisveldstraat 29 – 2800 Mechelen en met ondernemingsnummer 0694.879.888.

Het is verboden om partners van onze website te benaderen om eigen initiatieven aan te bieden of te promoten. Persoonlijke gegevens verzamelen via onze website is eveneens uitdrukkelijk verboden.

Door registratie op onze website bent u gehouden tot het verstrekken van correcte persoonlijke gegevens. Wij zullen steekproeven houden om de echtheid van uw gegevens te controleren en dit om onze bezoekers een veilige surfomgeving te bieden. Het is verboden om verschillende accounts aan te maken met het oog op het omzeilen van bepaalde limieten.

U kan zich gratis registreren als werkzoekende.

Er worden geen arbeidsovereenkomsten afgesloten via onze website. Wij bieden enkel een online platform en hebben dan ook geen juridische rol als arbeidsbemiddelaar. We dragen geen enkele verantwoordelijkheid inzake de wettelijkheid van de aangeboden vacatures. De publicatie ervan impliceert geenszins de bevestiging dat het hier effectief om een flexi-job vacature gaat volgens de regels van de vigerende wetgeving.

Gezien onze website geen enkele bemiddelende taak zal behartigen vallen we ook niet onder de verplichting tot voorafgaandelijke vergunningen voor wervingskantoren.

Flexi-job.be en Cunning Plan kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor een dispuut tussen de partijen. Alle gebruikers verklaren zich akkoord dat Flexi-job.be en Cunning Plan niet beschouwd kunnen worden als wervingskantoor.

Elke werkgever dient alle betrokkenen op een objectieve, respectvolle en niet-discriminerende wijze te behandelen en mag geen personeelsadvertenties opstellen of publiceren die aanleiding kunnen geven tot discriminatie.

De werkgever dient de persoonlijke levenssfeer van de werknemers te eerbiedigen en de gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer behoren, enkel op te vragen en te gebruiken met toestemming en in het belang van de werknemer in het kader van zijn professionele inschakeling en met inachtneming van de regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die gegevens.

Vacatures kunnen steeds door de partner verwijderd worden in het dashboard. Evenals de persoonlijke gegevens. De registratie kan ook steeds stopgezet worden. De duur van het verschijnen van de vacatures is afhankelijk van de gekozen formule. Deze termijnen wijzigen voortdurend in functie van vraag en aanbod.

Alle vacatures worden gescreend door ons team. Wij hebben het recht om vacatures te weigeren die niet in overeenstemming zijn met onze regels en visie. Hierover moet geen verantwoording worden afgelegd. In geval van betalende vacatures zal de werkgever geïnformeerd worden omtrent de reden van weigering. Screening van de vacatures impliceert onder geen beding de controle van de naleving van wettelijke bepalingen in meest brede zin. Door het plaatsen van de vacature draagt u hiervoor alle aansprakelijkheid. Flexi-job.be en Cunning Plan dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en wettelijkheid van uw vacatures.

De foto’s die opgeladen worden bij de vacatures moeten vrij van rechten zijn en beantwoorden aan onze fotorichtlijnen. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk indien de opgeladen foto’s niet in orde zijn met de publicatierechten. De partner blijft hiervoor zelf aansprakelijk, zelfs bij betalende vacatures . Het aanvaarden en publiceren van een vacature door flexi-job.be impliceert onder geen beding het overnemen van aansprakelijkheid op dit domein.

Wij hebben het recht om uw opgeladen fotomateriaal te gebruiken of hergebruiken in het kader van onze promotionele doeleinden (social media, website, online advertenties, gedrukte media, flyers ed…) en dit zonder bronvermelding en/of voorafgaande verwittiging.

Worden niet aanvaard op flexi-job.be: objecten die in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van anderen, zoals auteursrechten, modellenrechten, merkenrechten, domeinnaamrechten, enz. Het is tevens verboden om logo’s van merkhouders te gebruiken in een vacature.

De inhoud van de vacatures is afkomstig van de partner, deze staan in voor nauwkeurigheid van de gegevens, de bevoegdheid om flexi-jobs aan te bieden enz.

Goedkeuring van de vacatures door flexi-job.be impliceert onder geen enkel beding het akkoord met de inhoud of de wettelijkheid ervan.

Voor wat betreft de aangeboden betalende pakketten en opties van flexi-job.be zijn alle vermelde prijzen steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.

Wij bieden geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot de websites, ondanks de voorzorgen die wij nemen.

Het is verboden om disclaimers op te nemen die de wettelijkheid van een vacature juridisch inperken. Het is eveneens verboden om te verwijzen naar andere websites die een vergelijkbare dienst aanbieden.

De verkopers worden geacht de wet- en regelgeving te kennen die van toepassing is op de producten die ze willen verkopen en/of kopen. Verkopers dienen na te gaan, overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, of deze effectief mogen verhandeld mogen worden.

Het plaatsen van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal onmiddellijk geblokkeerd worden. Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties. Dezelfde regeling geldt voor haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal.

Klachten over de werking van onze websites kunnen overgemaakt worden via ons contactformulier. Klachten moeten duidelijk worden omschreven en gemotiveerd.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, flexi-job.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door flexi-job.be of Cunning Plan om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wij kunnen deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.

De gebruiker aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

Bedankt voor het gebruik van onze website!

Ontdek onze partnersite *

* dé vacaturesite voor horeca jobs

TRANSLATE